Национална мрежа за децата: Фокусът в детското правосъдие трябва да се премести от наказанието към социалната подкрепа

В свое становище, изпратено до Министерство на правосъдието, Национална мрежа за децата се застъпва за реформа в системата на детско правосъдие и изразява категоричната си подкрепа за отмяна на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за приемането на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки…