Национална мрежа за децата е обединение на 144 граждански организации, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата.

Мрежата е създадена преди 11 години и е регистрирана като сдружение в обществена полза. Тя работи в четири стратегически направления – подобряване на политиките и практиките за деца и семейства, комуникации и кампании за повишаване разбирането за правата на децата, детско и младежко участие и развитие на Мрежата.

Организациите членове на Мрежата работят в четири основни области на детското благосъстояние – Образование, Здравеопазване, Семейство и Правосъдие, като в същото време във фокуса на работата ни като Мрежа са и теми като децата с увреждания, детската бедност, насилието и др. теми, които изискват междусекторно сътрудничество и не попадат в рамките на една тематична област.

Дейности

За да гарантираме правата и повишаването на благосъстоянието на децата и семействата у нас, ние осъществяваме застъпнически кампании в партньорство с институциите, неправителствения сектор, бизнеса и отделните граждани, и с подкрепата на самите деца.

Благодарение на екипа си от експерти изработваме информирани политики за децата и семействата.

Също така активно работим за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях.

Друг основен приоритет в работата ни е изграждането на работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата.

Нашата визия

Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Нашата мисия

Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

Нашите цели

 • Развитие на политиките за деца и семейства;
 • Промяна на нагласите на обществото към правата на детето;
 • Развитие на модел за участие на деца;
 • Развитие на Национална мрежа за децата, повишаване на нейния капацитет и утвърждаване на обществения образ на организацията.

Мрежата в цифри

Само през 2016 г. организациите членове на Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си 79 044 деца и 36 577 семейства. 8 262 специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, са били подкрепени от организациите в НМД чрез обучения, консултации и съвместни дейности – това са социални работници, психолози, учители, съдии, пробационни служители, библиотекари, полицаи и много други. Вижте повече в Годишния ни отчет.

Прочетете повече за нас на сайта ни www.nmd.bg

Сайтът End Violence е част от проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, който Национална мрежа за децата изпълнява в рамките на 36 месеца, считано от 1 март 2016 г. Донор на проекта е Фондация „Велукс”, Дания.

Основната цел на проекта е изграждането на четири Центъра за права на децата в страната и пилотиране на услуги, насочени към деца в конфликт и в контакт със закона*.

*Понятието ,,дете в контакт със закона“ се използва най-често във връзка с достъпа на деца до съдебна защита и участието им в различни видове съдебни и административни производства (още ,,дете в контакт с правосъдието/ наказателната система“). То включва следните групи деца:

 • извършител на общественоопасно деяние, включително освободен от наказателна отговорност непълнолетен извършител на престъпление;
 • извършител на противообществена проява по смисъла на чл. 49 от ЗБППМН;
 • извършител на правонарушение, което не е престъпление;
 • свидетел на престъпление или друго правонарушение;
 • пострадал от престъпление или друго правонарушение;
 • друг вид участник/ страна в производство пред съд или административен орган, включително досег на детето със съдебната система например при развод на родителите му.

 

Специфичните цели на проекта са следните:

 • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона;
 • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
 • Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите -членове.

В рамките на проекта ще бъдат насочени специални усилия към превантивни дейности с акцент върху насилието над деца, чрез предоставяне на услуги в общността, както и промяна на обществените нагласи чрез реализиране на кампании на национално, регионално и местно ниво.

Проектът предвижда да обедини и стъпи на съществуващия натрупан опит, знания и експертиза, за да се развият и приложат услуги, които гарантират правата на децата и младите хора, жертви или свидетели на престъпления, с поведенчески проблеми, в конфликт или в контакт със закона.

Дейности, които ще бъдат провеждани в рамките на проекта:

 1. Създаване на 4 Центъра за права на децата, които да предоставят услуги за деца в конфликт и в контакт със закона. В края на 2016 г. бе проведен конкурс за избор на организации, които ще управляват въпросните Центрове. Те вече функционират в следните градове: София (управлява се от Институт за социални дейности и практики), Русе (Сдружение Еквилибриум), Пазарджик (Фонд за превенция на престъпността ИГА) и Враца (Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ).
 2. Превенция: услуги в общността с акцент насилие (работа с училища, детски градини, местни общности); Таргетирана превенция на деца в риск – от семейства на самотни родители, многодетни, безработни, с психически проблеми, със зависимости.
 3. Интервенция – насочване и работа в Мрежа с други професионалисти и услуги при деца, жертви на насилие или пострадали от престъпления – в рамките на 4-те Центъра в страната.
 4. Специализирани услуги/Работа с деца, извършители на обществено опасни прояви – отново в рамките на 4-те Центъра.
 5. Управление и координация на проектните дейности – анализ, предварителна и последваща оценка на проектните дейности; Организиране и провеждане на процедура за избор на НПО, в партньорство с общини, за управление на Центровете; Повишаване капацитета на заинтересованите страни чрез провеждане на обучения, срещи за обмяна на опит и практики; Изготвяне на окончателна оценка и доклад със заключения и препоръки, който да бъде представен на отговорните държавни институции и партньорите по проекта.
 6. Публичност и разпространение – Планиране и провеждане на кампании на местно, регионално и национално ниво.

Кампания

Ресурси по проекта

За платформата

Платформата EndViolence.nmd.bg е създадена от Национална мрежа за децата, за да събере и направи достъпни различни ресурси, свързани с темата за превенция на насилие и помощ на деца, пострадали от насилие в различни сфери и ситуации на техния живот. Тя може да се използва от деца, родители, учители и училища, социални работници, психолози, неправителствени организации, държавни структури и институции – всеки, който се интересува или има нужда от помощ по темата.

 

За ресурсите

Платформата събира и предоставя информация за всички ресурси по темата, които допринасят за работата за предотвратяване на насилие над деца или в помощ на деца, пострадали от насилие. Включваните ресурси за различни видове – това може да са услуги (здравни, социални, образователни, правни и други), методологии и наръчници, описание на конкретни практики и др.

Ресурсите могат да са насочени към справянето с различен тип насилие – физическо, психическо, сексуално, неглижиране, телесно наказание, рискове от неподходяща грижа, от възрастни към деца или от деца към деца, както и за работа с различни групи – деца (от различни възрастови групи), родители, професионалисти, работещи с деца (учители, здравни и социални работници, полиция и др.), хора, извършили насилие и други.

Също така, тези ресурси могат да бъдат подходящи за използване в различна среда – в детска градина и училище, в социална или здравна услуга, в полицейски ведомства, доброволчески клубове, читалища и други формални и неформални среди.

Ресурсите могат да бъдат такива, които да предполагат директен контакт с предоставящите ги, директно сваляне и ползване или такива, които изискват допълнително обучение. Може също така да бъде публикувана информация за ресурси, които не са със свободен достъп, а изискват специално свързване с авторите, ако тя дава достатъчно добра представа за това какво представлява този ресурси.

 

Какви ресурси могат да бъдат качени на платформата?

Платформата приветства и прави всичко възможно, за да разпространява всички ресурси, насочени към темата „справяне с насилието“. В същото време, за да може ползващите платформата да получат достъп до полезни за тях ресурси, създадохме няколко основни правила:

 • Ресурсът трябва да не влиза в противоречие с ключовите принципи и правила, описани в Конвенцията на ООН за правата на детето, Етичния кодекс за работа с деца и Ценностите и Политиката за закрила на детето на Национална мрежа за децата.
 • Трябва да е ясно към какви цели е насочен ресурсът, както и какви са неговите въздействие, принос и обхват.
 • Описание на ресурса – ресурсът трябва да е описан пълно във формуляра за описание на ресурсите, включително информацията, която се отнася до неговия обхват и ефект. Това ще помогне на желаещите да го ползват да се ориентират по-бързо.
 • Трябва да са налице контакти на организацията/ институцията/ лицето, което предоставя този ресурс.
 • Насърчава се допълването на информация, която е относно добавена стойност по отношение на включването на групата, за която е предназначен той и работата за постигането на самостоятелност и независимост на нейните членове.

 

Как да качим ресурс?

Влезте/ свалете формуляра за описание на Вашия ресурс от тук – Ressources_form_End Violence

Попълнете го и го изпратете на [email protected]

След преглед, ако отговаря на условията, той ще бъде качен от администратора на сайта.