Видински модел за борба срещу агресията и дискриминацията в училище

Сдружение „Организация Дром“ създава модел на десегрегация в училище, който привлича деца от ромски произход от кв. Нов път в училищна среда с български връстници.