Центърът за права на децата (ЦПД) функционира в Пазарджик от началото на месец май 2017 г. и се ръководи от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.  Създаден е и работи в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“.

ЦПД – Пазарджик се помещава в офис на Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Състои се от 2 стаи и има самостоятелен вход. Едната стая е определена за социалния работник, а втората се ползва от психолога и юриста. Тя е предназначена и за провеждане на срещи и групови занимания.

Центърът е мебелиран и оборудван. В него работят трима специалисти: социален работник, психолог и юрист. И тримата са с подходящо образование, опит и квалификация. Работата им е организирана със седмичен график, който разпределя часовете им на работа.

Дейността на ЦПД е организирана чрез специално създадена за целта Методика за предоставяне на услугата „Център за права на децата”, със съответните Приложения към нея: Заявление, Договор,  Декларация за лични данни, Заключение от оценката на риска, Индивидуален план за работа, Протокол от планова среща, Протокол от проведена консултация и Заключителен доклад. Подготвени са и всички необходими Процедури за функционирането му. Потребителите се записват в Регистър на потребителите на социалната услуга „Център за права на децата”, с цялата необходима информация за работата с тях.

Дейността му е презентирана пред представители на на  Община Пазарджик, Районен и Административен съд, Районна прокуратура Полиция, АСП, Дирекция „Социално подпомагане”/Отдел „Закрила на детето”, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, МКБППМН, Детска педагогическа стая и неправителствени организации.

До момента услугата е предоставяна на непълнолетни лица, насочени от Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Пазарджик. Съобразно изискванията е изготвена оценка на риска от извършване на последващи противообществени прояви. Изготвен е и план за индивидуална работа с непълнолетните и техните семейства, като дейностите в индивидуалния план са съобразени с потребностите на непълнолетните и превенция на противообщественото поведение.

Провеждат се срещи с родители на деца с проблемно поведение и на деца в неравностойно положение. По време на срещите са дискутирани конкретни проблеми, свързани с проблемно поведение, наличие на тревожност, съществуващ риск от трафик, случаи, свързани с училищен тормоз между ученици, негативните последици от употребата на ПАВ, превенция на сексуално предавани инфекции. Повишена е информираността на родителите по отношение на някои важни институции, като Дирекция „Социално подпомагане”, Полиция, МКБППМН, неправителствени организации и други специализирани социални и здравни заведения.

Информация за проекта и Центъра за права на децата – Пазарджик може да бъде намерена в сайта на организацията, рубрика „Проекти”.

Контакти:

гр. Пазарджик, ул. „Свети Архангел” 2

Тел. 0898 589411

[email protected]