Центърът се ръководи от Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Финансира се като социална услуга по реда на финансиране на делегирани държавни дейности.

Потенциални потребители на услугата са следните целеви групи:

 • деца, осъдени условно или осъдени на пробация;
 • деца, регистрирани в Детските педагогически стаи към полицейските управления;
 • деца в риск от извършване на противообществени прояви;
 • деца в конфликт и контакт със Закона;
 • деца, настанени в СПИ или ВУИ, както и освобождаващи се от тези институции;
 • деца, лишени от свобода или освобождаващи се от институции за лишаване от свобода;
 • деца, регистрирани в Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или в училищните КБППМН;
 • семейства/наставници/близки на горните групи;
 • деца, жертви на насилие, включително и сексуално и техните семейства;
 • деца, при които съществува риск да станат жертви на сексуално насилие и техните семейства;
 • малолетни и непълнолетни, при които е идентифициран риск от извършване на сексуално престъпление.
 • деца осиновени, реинтегрирани, деинституционализирани и техните семейства.

Като нова тенденция в работата на ЦСРИДРГ се извежда групата на деца и техните родители, които са в процес на развод и усложнени отношения, както и такива с риск от родителско отчуждение.

Създаден през 2009 година като първата в страната специализирана социална услуга за деца в конфликт със закона, с ключова подкрепа от страна на Окръжен съд – Пловдив, областна служба «Изпълнение на наказанията» и община Пловдив, които са и основни партньори.

Постиженията често са свързани с преодоляване на предизвикателства: при стартирането на услугата бе преодоляно нормативното ограничение началото на предоставянето на социалната услуга да става едва след получаване на направление от ОЗД, като за целта като основание за начало на услугата бе възприето насочването от Детска педагогическа стая, Съд, Пробационна служба, Местна комисия, а направлението от ОЗД бе получавано впоследствие.

Отне време партньорите да изградят доверие в услугата, но благодарение на популяризирането процесът се разви до степен съдилищата на територията на Пловдив не само да насочват осъдените непълнолетни към ЦСРИДРГ със самата присъда, но в някои случаи дори да прецизират конкретни програми на ЦСРИДРГ, в които непълнолетният да бъде включен.

Интересно постижение бе разширяването на териториалния обхват на услугата. Въпреки че последната е на практика общинска услуга на Община Пловдив, с течение на времето бяха изградени механизми за насочване на случаи от ОЗД от други общини в региона. В момента случаи към ЦСРИДРГ се насочват от ОЗД-Пловдив, ОЗД-Родопи, ОЗД-Марица, ОЗД-Стамболийски. За пръв път през 2016г. към ЦСРИДРГ бе насочен случай с Прокурорско постановление от РП гр. Казанлък за изготвяне на предсъдебен доклад и оценка на риска от повторно правонарушение със Структурирания инструмент за оценка на риска.

Центърът е разпознат като добра практика  на регионално и национално ниво. През 2010 г. той получи номинация за Европейската награда за превенция на престъпността и бе презентиран на официалната церемония в Копенхаген, Дания.

Адрес на услугата: Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” 38

csridrg_iga@abv.bg