Сдружение „Асоциация НАЯ“, Търговище, прилага Програмата за превенция на насилието над деца от 2002 година, а от 2006 година е част от Програмите на ЦСРИ на жертви на домашно насилие. От 2015 година организацията работи по проект за ранна превенция на насилието над деца, финансиран от Фондация ОУК. Основната цел е предотвратяване на насилието и злоупотребата с деца, включително и сексуалното насилие, чрез интегриран подход за работа със семейството и неформалната мрежа за подкрепа на децата и с участието на децата.

Започнахме да осъществяваме първична превенция, защото установихме, че нито една от фомалните системи, на които е възложена грижата за децата, няма чувствителност към ранно предотвратяване на риска от насилие над деца. В социалната система експертизата на професионалистите и огромен ресурс от страна на службите е съсредоточен в закрилата на пострадалите деца, когато насилието върху тях вече се е случило. Няма практика да се работи със семействата и обкръжението на детето в общността за предотвратяване на насилие и злоупотреба. Голяма част от лекарите не желаят да докладват случаи на насилие над деца, дори когато разпознаят белезите. В образователната система децата не участват в процесите на планиране, вземане на решения и действия по важни за тях въпроси в училище, което ги прави неуверени, апатични и пасивни.

Във всяка една от трите ключови системи липсваше разбирането, че влагането на ресурс в превантивните действия ще ограничи проявите на насилие и ще намали риска за децата.

Ангажирани са специалисти от социалната, здравната и образователните системи от всички 5 общини в област Търговище за извършване на ранна превенция на насилието над деца, чрез популяризиране на ползите от първичната превенция, въвеждането на модели в общността за подкрепа на семейството, както и подкрепа на млади семейства за добро родителстване.

Започнахме с укрепване и повишаване на капацитета на професионалистите – социални работници, учители, лекари, полицаи. Представихме им ползите от ранната превенция на насилието над деца и тяхната роля в този процес. Запознахме ги с практически модели за работа със семейството и общността, които да използват за ранна идентифициране на риск от насилие. Специално лекарите преминаха през цикъл обучения за разпознаване на белезите на домашно насилие и насилие над деца, идентифициране и предотвратяване на рискови ситуации в семейството и ролята на здравните работници за превенция на насилието над деца чрез подкрепа на семействата. В момента тези лекари всеки месец осъществяват домашни посещения на семейства с малки деца от 0 до 3 години и ги подкрепят в грижата за тях. Предизвикателство беше медицинските специалисти да излязат от традиционната си роля да дават само съвети за здравето на децата и да обърнат внимание на психологическите отношения между родителите и децата, да подкрепят майките и бащите да участват равнопоставено в отглеждането, да ги насърчават да общуват пълноценно с децата си и помежду си. Тези нагласи на лекарите трудно се променят, но вече при част от тях започна да се забелязва по-голяма ангажираност към подкрепата на семейството в психо-емоционален план.

Паралелно с това създадохме ресурс от социални медиатори и координатори на Фамилни групови конференции, които да са на разположение на формалните системи при работа в общността. Това са хора, които са от местните общности и се ползват с доверие и авторитет там, където живеят. Те работят в малки населени места, където няма никакви услуги и подкрепят своите общности в преодоляване на проблеми, които могат да създадат риск от насилие над децата.

В образователната система създадохме Клуб на доброволеца в 4 училища. 40 ученици преминаха обучения на теми ”Насилие над деца“ (домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора, тормоз в училище, кибер тормоз, равнопоставеност”; „Работа в екип, лидерски умения, застъпничество, планиране и провеждане на кампании за превенция на насилието над деца, спазване на минимални стандарти за намаляване на риска от злоупотреби с деца”). В момента доброволците са обучители на свои връстници и им предстои „зелено училище“, на което ще изработят свой вариант на Програма за превенция на насилието над деца. Децата участват при вземането на решения за начина, по който ще се осъществява превенцията на насилието над деца в училищата, като са насърчавани от възрастните (родители, учители, ментори и т.н.).

За първи път в България предвиждаме да създадем мобилен детски екип за ранно идентифициране и подкрепа на деца в риск от насилие. Така рискови деца, до които формалните системи трудно биха стигнали и биха докладвали (това са деца, образно казано, „скрити в ъглите“ на училището със своите проблеми – пушалнята, тоалетната на училището и/или други тайни и недостъпни за възрастните места) ще са подкрепени от свои връстници.

Това, което искаме да постигнем, е да променим нагласите на професионалистите от социалната система, за да приемат, че семейството по-добре от тях самите знае как да се справи в проблемни ситуации и да вярват в неговия ресурс. Насърчаваме специалистите да не приемат семейството като пасивна страна, върху която да се въздейства институционално, а да работят за мобилизиране на неговия ресурс, като търсят и зачитат мнението на децата и тяхното обкръжение и ги включват в процесите на планиране и вземане на решения. Работим, за да имаме като резултат семейства, заедно с децата, които са овластени, вярват, че са най-важните и имат механизми сами да дефинират проблемите си, сами да предлагат решения и сами да определят подкрепата, от която се нуждаят.

Институционалният подход при работа по случаи на деца в риск отстъпва място на неформален подход, който включва децата, техните семейства, обкръжението им и местната общност в процесите на оценка на проблема, планиране на действия, вземане на решения и тяхното изпълнение. Това ще се случва през първата, втората и третата година на проекта, когато се изработват стратегическите документи в областните администрации и общините. Ще подкрепяме млади семейства, на които предстои да станат родители, не само с медицински съвети за раждането и отглеждането на бебетата, но и с психологическа помощ за справяне със своите страхове, подготовка за поемането на новите роли в семейството, информиране за същността на явлението „насилие над деца“ и как да се преодолява. Предстои ни лобистката кампания за осигуряване на различни форми на подкрепа от местни и държавни институции за изпълнение на програми за превенция на насилието над деца от 0 до 3 години.

Програмата за ранна превенция на насилието над деца се изпълнява на територията на цялата област Търговище в общините Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. Организацията има разкрити приемни в малките населени места, за да се улесни достъпа до подкрепа на рискови групи като деца от етническите малцинства, деца от социално слаби семейства, деца без родители, деца на самотни родители, деца отпаднали от училище, деца с противообществени прояви и др.

В момента 14 семейства, включително от малки населени места, с деца от 0 до 3 години, всеки месец имат домашно посещение от личен лекар. 14 семейства от малки населени места са подкрепяни от социални медиатори от общността за предотвратяване на рискови ситуации. 40 ученици-доброволци от 4 училища в градовете Търговище, Попово и Антоново са обучени и въвеждат модела „връстници обучават връстници“ за превенция на насилието над деца.  40 ученици-доброволци са инициирали и провели повече от 20 кампании за превенция на насилието над деца. 7 лекари са обучени да разпознават не само физическите белези, но и психическите симптоми за насилие над деца и да подкрепят семействата за ранна превенция на риска. 10 социални медиатори са обучени да подкрепят семейства в общността за по-добра грижа за децата, решаване на социални проблеми, съдействие при контакти с институции и др. Обучени са 10 координатори на Фамилни групови конференции. 20 професионалисти от социалната, здравната и образователната система са обучени за превенция на насилието над рискови групи деца чрез модели за работа със семейството и обкръжението на детето.

 

Контакти:

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, жертви на домашно насилие

Гр. Търговище 7700

Ул. „Антим I“ № 37

Телефон: 0601/6 28 89; 0879/606 855

E-mail: naia_s@abv.bg

www.naia.cf