Младежки клуб „Да бъдем приятели“

Младежки клуб „Позитивни умения на младежката алтернатива в социума“/П.У.М.А.С./

Превенция в детски градини

Програма за директна работа с деца в риск

Програма за работа с деца, директни жертви на насилие

Програмата за превенция на деца и младежи, пострадали от насилие, е разрабтена от организацията ни през 2000 г.. В хода на  работата през последните седемнадесет години, сме провели повече от 1800 семинара в училища, с общо 36 000 ученици, родители и учители.

Към Младежките  клубове „Да бъдем приятели“ и „Позитивни умения на младежката алтернатива в социума“ са преминали повече от 2000 младежи, които бяха обучени в разпознаване на  деца в  риск по  училищата. Младежите от клубовете правят вторична превенция и ранно откриване на насилието в региона. Достигат до различни маргинални групи младежи, които сензитивират и правят първична и вторична превенция на  полово-предавани болести, ХИВ, СПИН и домашно насилие.

Провели сме около 1000 срещи по вторична и третична превенция на насилие над деца в ромските общности в региона. Обучили сме проблизително  14 000 човека. По силата на това една трета от клиентите на организацията ни са деца от ромски произход.

Провели сме около 20 семинара в детските градини за превенция на сексуално насилие над деца с приблизително 100 деца между 4 и 6 години.

 

Име: Юлия Андонова

Контакт: 076 60 10 10

Мейл: pulse.women@gmail.cim