Фамилна групова конференция е модел за подкрепа на семейства, чиито деца имат проблеми  с отсъствия от училище, слаби училищни постижения, агресивни прояви, трудна адаптация, насилие над деца  и др.

Фамилната групова конференция e предварително организирана и подготвена среща, на която разширеното семейство /родители, близки, роднини и социалната им мрежа/ мобилизира собствените си сили и ресурси и само изработва най-добрия план за преодоляване на проблема на детето.

Действащи лица при модела ФГК :

 • Дете, деца, които имат проблем
 • Семейството и социалната му мрежа
 • Независим координатор – това е предварително обучен човек  да организира ФГК
 • Организация, която провежда ФГК – обезпечава финансово и технически организирането на ФГК
 • Насочващ /социален работник, учител, полицай или друг специалист запознат с проблема, човек от семейството, познат…/

Етапи  протичане на ФГК :

Насочване /насочващ, специалист от Сдружение „Шанс и закрила”,детето, семейството и социалния кръг/

Задачи на участниците по време на насочването:

Насочващият има  ясна представа за проблема на  семейството. Той

 • Предлага на семейството модела фамилна групова конференция.
 • Запознава го с възможностите на фамилната групова конференция
 • Мотивира семейството да се възползват от тази възможност.
 • Формулира основния въпрос на ФГК.
 • Попълва заедно със семейството формуляр за насочване
 • Свързва се представител на Сдружение „Шанс и закрила”/за регион Хасково/;
 • Участва в първа фаза на ФГК и приема безусловно плана, изработен от семейството.

Специалист  на   Сдружение „Шанс и закрила” – отговарящ за ФГК

 • Получава информация за случая от насочващия;
 • Преценя дали случаят е подходящ за ФГК;
 • Оказва помощ при формулиране на въпроса на конференцията;
 • Отговаря за финансовото и техническо обезпечаване;
 • Кани подходящ независим координатор, който да организира конференцията;

Подкрепя координатора в процеса на работа.

Подготовка /независим координатор, специалист от Сдружение „Шанс и закрила”, насочващ, други специалисти, детето, семейството и социалния кръг/

Независим координатор

Координаторът получава случая от специалистът  на   Сдружение „Шанс и закрила” – отговарящ за ФГК и преценя дали конкретната ФГК е подходяща за него. Установява дали не е в конфликт на интереси (съседи, познати). Започва подготовката на ФГК като:

 • Проучва основно проблема;
 • Сътрудничи си с насочващия и обсъжда с него как да се справи с възможните трудности;
 • Получава практическа подкрепа от сдружение „Шанс и закрила“
 • Свързва се с клиента и се представя. Обяснява кой е и защо е тук;
 • Обяснява на клиента какво представлява фамилната групова конференция;
 • Подготвя и мотивира членовете на семейството за участие;
 • Заедно със семейството съставят списък на хората, които ще участват във ФГК;
 • Стреми се да разшири максимално кръга от хора, които имат отношение към детето и родителите му;
 • Среща се с всички от списъка и ги кани да участват в конференцията;
 • Информира ги за причините за срещата и реда на протичане.

Провеждане Фамилна групова конференция

1.Споделяне на информация /независим координатор, насочващ, други специалисти, въпроси от семейството/

Всички присъстващи се представят.

Социалният работник или друг професионалист, насочил семейството към ФГК:

 • Представя кратко проблема по разбираем и ясен за всички присъстващи начин. Ако е необходимо се включва и друг човек / например- учител/;
 • Обяснява отговорностите, които повелява закона /ако е необходимо в конкретния случай/;
 • Формулира минимални изисквания за плана.
 • Дава информация за възможностите за подкрепа и видовете социални услуги, които се предлагат без да влияе на формулирането на плана.

Семейството може да задава въпроси и да получи информация, която му е необходима.

2.Лично време  на семейството /само семейството и социалния му кръг/

Всички външни лица напускат стаята. Семейството трябва:

 • Да изработи план, с който всички да са съгласни;
 • Да помисли за изпълнението на плана;
 • Да опише накратко кой какво ще свърши;
 • Да реши кога, как и от кого ще бъде прилаган и оценяван планът както и какво ще се прави, ако планът не се изпълнява

Важно е за семейството да дискутира насаме, защото:

 • Никой не познава проблема по-добре;
 • Отговорността за проблема и неговото решение е в ръцете на семейството;
 • Семейството може да говори свободно, особено за неща, които не иска професионалистите да знаят.

3.Представяне и приемане на плана /независим координатор, насочващ, други специалисти/

 • Семейството представя готовия план пред координатора и специалистите;
 • Независимият координатор го записва, ако семейството не е успяло;
 • Социалният работник /специалистът/ разглежда плана и  може да пита за пояснения, но не му е позволено да влияе;
 • Планът се приема безусловно, освен в случаите когато е опасен за децата или е незаконен.
 • Определя се кой и по какъв начин ще проследява дали планът се прилага успешно.

Фамилните групови конференции са ефективен и универсален модел за работа с деца и семейства. ФГК може да се използва при всякакви типове проблеми  – увреждане, /домашно/ насилие, злоупотреба с наркотици и алкохол, развод, бедност, проблеми с поведението, проблеми в училище, възстановително правосъдие, извеждане от институция, излизане от затвора… ФКГ може да се прилага за превенция,  интервенция. ФГК  могат да бъдат  да се организират за деца и семейства без значение от възрастта, религиозен или  културен произход или образователен, социален или материален статут на хората. Моделът може да се използва в големи градове и малки общности.

Опитът ни до момента показва, че всички семейства изработват план за справяне с проблема на детето си.

При въвеждане на модела ФГК основен проблем за нас бе припознаването му от социални и образователни институции.

http://chancebg.org/wp-content/uploads/2014/03/Katalog_OK_M.pdf

Хасково, ул. „Алеко Константинов” №11 , тел. 038 662138

Янка Николова – shansizakrila@abv.bg