Семейно консултативен център, Нови пазар, се управлява от женско ромско сдружение „Хаячи“ съвместно с община Нови пазар. Работи на територията на 4 общини-Никола Козлево, Каолиново, Каспичан, Нови пазар. Обслужва около 60 населени места. Обходени са всички села, картографирани до момента са 1744 семейства или 5459 човека. Повторно картографиране се извършва на всеки шест месеца.

За периода 2011 -2017г. се е работило по 330 случая. Голям брой от случаите работата продължава повече от една година. Голяма част от случаите се отварят отново. В настоящия момент се работи по 123 случая.

За периода на работа на СКЦ са предоставяни консултации, придружавания, посредничество на 4641 човека, оказана е техническа помощ при попълване на документация на 4407 човека. Включени в различни програми са 616 семейства и 1100 деца.

Семейно-консултативните центрове са разкрити по проект на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“ във връзка с закриването на ДМСДГ в гр. Шумен. Проектът стартира на 01.10.2011 г. и продължава до края на 2017 г . СКЦ  е нов модел на интегрирана  услуга, която е разработена като модел за борба с бедността, превенция за раздяла на децата от родните им семейства, превенция на ранни бракове, отпадане от училище, работа по семейното планиране, работа по проблемите с неглижиране на деца и много други дейности. Това е услуга с голям  мобилен компонент, работа с  клиенти по разработени програми- има разработени 12 програми за клиенти и 1 програма за екипа.

СКЦ подкрепя цялото семейство и работи по предотвратяване на проблемите, преди те да се задълбочили.

Новото в услугата е това, че тя отива при клиента, идентифицира проблема, подкрепя цялото семейство, а не един член от него, работи без направления от ОЗД, а в партньорството и с много други институции. Прилагането на мобилен подход в работата и свързването му с включване на клиентите в програмите на СКЦ дава възможност на постигане на добри резултати .

Новото е и това, че повечето от половината екип на Центъра са представители на общностите, в които се работи, а всички членове на Центъра, които са 14 на брой, заедно с двете изнесени работни места в гр. Каолиново, са членове на ЖРС „Хаячи“.

Разработването на новата услуга даде добри резултати и защото Центърът стъпи на опита и авторитета на ЖРС „Хаячи“ за работата в различни общности, обогати го, укрепи го и го доразви. СКЦ успя да се наложи на пазара на социалните услуги и да покаже , че не е задължително да се работи само със направления, а  да се работи по превенции за рисковете. Услугата работи с деца и родители от 0 до 18 г възраст,  за промяна на нагласите на общностите :

– относно  отглеждане на новородени и  деца;

– превенция на раздяла на детето със семейна среда;

-подкрепа на приемни семейства с новородени / предоставяне на първоначален пакет /

– отношение в семействата към малолетни и непълнолетни булки/групови работи със свекърви/;

-детски бракове – /често форма на насилие от страна на семейството върху детето /момиче/

-отношение към образованието – превенция на отпадане от училище. създаване на работещи модели в училище;

-първи достигаме до случаите на насилие, чрез мобилна работа от врата на врата;

-юридически консултации по случаи на домашно насилие, родителски права, сексуално насилие;

-разчупване на различни стереотипи .

СКЦ работи със семейства, неприемани от обществото, отношението към тях от страна на екипа е неосъдително, има изграден авторитет сред различните общности, има постигнати добри резултати. Насилието, с което се срещаме, най-често обхваща неглижирането на деца.

Бедността води до разрастване на неглижирането и това остава впоследствие голям белег върху децата. Най-често се задоволяват физиологичните потребности на децата-от сън, вода, храна в традиционните семейства, които разполагат с финансови ресурси, като не се обръща внимание на останалите-сигурност, принадлежност, уважение, самоуважение, духовност. Голяма част от децата от съответните общности в различните общини  срещат отказ от емоционални и психологични грижи. Много често срещано е и образователното неглижиране, включващо незаинтересованост от страна на родителите във връзка с посещаемостта на децата им в училище, незаинтересованост, свързана с учебен материал, напредък в развитието на детето и т.н. Често не се предоставя и осигурява подкрепяща среда за децата или нагласите към детето са такива, че възпрепятстват неговите способности да развие пълният си потенциал.

Другият тип  насилие е ранните или детските бракове, който  води до много тежки последствия за момичетата, като проблеми със свекървите, ранно забременяване, отпадане от училище, ранно раждане- момичето от дете става жена, съпруга , снаха и майка, без да изживее детството си.

Широко е развита доброволческата дейност към Центъра и сдружението, които са нашия ресурс при работата в маргинализирани общности, защото там са фактори и ключови хора.

Семейно-консултативен център за родители и деца се намира в гр. Нови пазар, ул. „Милин камък“ №2а, Филиал-гр. Каолиново, ул. „Украйна“ № 4 , ет 2

Тел за връзка: 0887788816,

skc_np@abv.bg.