НЦСЕР е в партньорство със създателите на програмата Positive Action и разполага с платен лиценз за програмата за втори клас.

В резултат на ползването на програмата според направеното изследване има статистически значими различия по следните компетенции както следва: социално-емоционални характеристики – 19% подобрение, ангажираност към учебния процес – 20% нарастване, подобрение на дисциплината и намаляване на агресията – 19% .

„Добрите неща“ е програма с уроци, които са с продължителност средно по 15 минути, четири дни в седмицата, а  също програма за развитие на социалния климат: учебните уроци са интегрирани в цялостната училищна програма и включват и родителите, за да се изгради една положителна среда в училището – среда, която насърчава учениците да правят най-доброто, на което са способни.

„Добрите неща“ учи на положителни, житейски концепции, които помагат на учениците да се чувстват добре. Доказано е, че програмата спестява от времето за управление на класната стая, намалява проблемите с дисциплината и координира академичните и поддържащите програми в училището.

Програмата е така направена, че е лесно да се адаптира към нуждите и индивидуалните потребности на класа. Основната рамка на Добрите неща е гъвкава и лесна за адаптиране. 

До момента програмата е приложена в 6 училища, в общо 7 втори класове с общ брой деца 230, част от които от малцинствени групи. Обучени са общо 45 начални учители за работа с програмата. Въпросните 7 училища разполагат с комплекти от програмата и могат да я ползват и в бъдеще. Програмата е прилагана в 3 училища в рамките на една учебна година и в останалите три – още една учебна година, която е текуща.

По-подробно описание може да бъде намерено на страницата на сдружението: www.ncsed.org.

За достъп до програмата могат да бъдат търсени представители на сдружението: Милена Михайлова или Весна Ненчева, тел. +359887711495.