Практиката се предлага от фондация „Здраве и социално развитие“. Тя  стъпва на разработения от SPI Forschung gGmbH (Германия) метод: „Обширно обучение по компетентност в областта на разнообразието“ (“Comprehensive diversity competence training”). Този подход търси взаимовръзките между три основни теми, като ги интегрира в един по-цялостен образователен модел:

1. Разбиране на разнообразието, зачитане на различията,

2. Насърчаване на равенството между половете и превенция на насилието, основано на пола (GBV),

3. Предотвратяване на тормоза и насилието в училище и дискриминацията.

Интервенцията поставя децата в центъра на събитията, като си поставя за цел да чуе техния глас и да отговори на заявените от тях потребности при създаването на обучителната програма. За успешното реализиране на интервенцията е необходимо създаването и ръководенето на съвместен, многопластов процес в училището, в който участват всички ключови актьори – учители, ученици, директори и родители, който се стреми към постигане на ангажираност на ниво „цялото училище“ (цялостен училищен подход).