Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” – Варна в продължение на 8 години предоставя социалната услуга ЦСРИ за деца с физически увреждания и с проблеми.

Работи и с деца в приемни семейства.

След установяване на доказателства за физическо насилие над деца, въвличат родители, представители на ОЗД, лекари от болнични заведения. Осъществяват таргетирана превенция. Провеждат срещи с родители в рамките на „Група за взаимопомощ”, индивидуални разговори с родители, срещи с представители на ОЗД и учебните заведения, в които учат децата. Финансирането е в рамките на социалната услуга.

Постигнати са положителни резултати – приемно дете е осиновено бързо от подходящо семейство; престава насилието над друго дете, родители променят нагласата към собствените деца.

Повече информация