Обучението „Превенция на реално и виртуално насилие“ подготвя учители, педагогически съветници, членове на МКБППМН, обществени възпитатели и други професионалисти, работещи с деца за справяне с предизвикателствата, които възникват пред подрастващите във връзка с техния живот онлайн и в реалността и предотвратяване на ситуациите на насилие в реалния и виртуалния живот на младите хора. Към началото на 2017 г. близо 2000 професионалисти са преминали през обучението и използват методиката в цялост или елементи от нея в работата си.

Обучението „Превенция на виртуално и реално насилие“ е за учители, училищни психолози, педагогически съветници, възпитатели и други професионалисти, работещи с групи деца и младежи.

Виртуалният свят е особено важен за децата и младите хора, защото той е част от тяхната реалност. Много възрастни се чувстват недостатъчно подготвени за разговор за новите технологии и интернет феномените. По време на обучението участниците ще научат повече какво е поведението на младежите в интернет според възрастта им, кои са най-посещаваните сайтове – техните ползи и рискове, как може да се в конкретни случаи на проблеми във виртуалното пространство. В добронамерена среда участниците имат възможност да обсъдят интересни и важни ситуации от професионалния си опит, да получат мнението на колега, да допринесат за общите цели с истории от живия живот. Важна част от обучението е работата върху принципите на груповата динамика и интерактивните методи посредством упражнения и презентации.

Програмата има за цел да подобри педагогическата компетентност на участниците, като развие уменията им да използват иновативни методи за управление на класната стая, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. Участниците ще подобрят уменията си за формиране на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на общи решения, съпричастност, отговорност за собствените действия както в реалния, така и във виртуалния свят, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др.

Благодарение на обучението участниците получават увереност да прилагат и изпробват темите и игрите от 2-та наръчника по методиката „Превенция на виртуално и реално насилие“, разписани в структурирани уроци от по 45 минути. Наръчниците се получават заедно със сертификат в края на обучението. Темите дават възможност на младежите в училище да изразяват лично мнение и да чуват това на другите, да опознават себе си и другите и да преживяват всеки час не само през ума, но и през сърцето.

Обучението е предвидено за 16 учебни часа. При заявката можете да кажете дали бихте искали часовете да бъдат разпределени в 2 или 3 дни.

ВАЖНО! Приемат се заявки за цели групи от 15 до 25 човека.

Заявки за обучението могат да бъдат направени тук:

На email: office@roditeli.org

или на телефон 02/944-17-99