Насоки за сигурна семейна среда са създадени в рамките на проект „Защитени деца в сигурни семейства“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ в периода 2011-2013 г. Воден от основни принципи в областта на правата на детето и социалната работа (висшия интерес на детето, детското участие, недискриминация, правото на живот, оцеляване и развитие, фокус върху силните страни), екипът на проекта използва метод за учене от практика на име позитивна рефлексия. Този метод е изследователски и разчита на събиране на позитивни истории от практиката, за да се идентифицират и анализират онези интервенции, които дават позитивен резултат.

Насоките за сигурна семейна среда са инструмент, който има за цел да дефинира какво значи сигурността при децата в семейната им среда и да даде препоръки както на техните родители, така и на професионалистите около него, как тази сигурност да бъде постигната. Насоките описват онези дейности и умения на хората от обкръжението на детето, които допринасят за усещането му за сигурност. Насоките са организирани в седем тематични области: Всекидневни грижи, Безопасност, Чувства,  Стимулиране, Правила, Идентитет; Отношения в семейството.

Насоките целят:

  1. Да подкрепят развитието на услугите за деца и семейства и да подобрят качеството им;
  2. Да служат за това да се проследявам, регулира и подобрява ефективността на грижата, както от страна на семейството и професионалистите, така и от всички ангажирани институции на национално и местно ниво;
  3. Да регламентират отговорностите между специалистите според компетенциите в екипите в работата по осигуряването на сигурна среда;
  4. Да създадат унифицирана система за работа в полето на закрила на детето.

Насоките са предназначени за три основни групи потребители:

  1. Семейството на детето (родители и хора в родителска роля), обект на интервенции в системата за закрила на детето
  2. Професионалисти от системата за закрила на детето
  3. Професионалисти, работещи в доставката на социални услуги от всякакъв тип, вкл. социални работници, психолози, педагози, рехабилитатори и др.
  4. Специалисти от други системи – здравна, образователна, правна – имащи отношение към сигурността на детето

Насоките за сигурна семейна среда са ефективно помагало за изграждане на доверителна връзка с родители и работа по изграждане на техните умения за отглеждане на деца, като фокусът е сигурността и развитието на децата. Фондация „За Нашите Деца“ създаде Наръчник за прилагане на Насоките за сигурна семейна среда, който цели да опише стъпките за въвеждане на Насоките, основани на принципите, залегнали при създаването им: овластяване на клиентите чрез идентифициране на силните им страни, включване на детето в процеса на взимане на решение и създаване на условия за диалог между всички участници в осигуряване на сигурност на децата в семействата им. Структурата на Наръчника следва структурата на Насоките – всяка тяхна глава е последвана от предложение за това как те могат да се прилагат в практиката. Той е предназначен за практикуващите специалисти, които работят с деца и семейства за постигане на сигурност в семейната среда.

Прилагането на Насоките се информира от принципите на детското участие. Детското участие се базира на някои основни етични правила – информиране на детето на подходящ език, сверяване дали детето е разбрало смисъла на своето участие, информиране на детето за целите на интервенцията, даване на свобода на детето да участва или не, зачитане на неговата позиция, предприемане на съответни действия.

Насоките за сигурна семейна среда са изработени в резултат от изследване с участието на редица заинтересовани страни, вкл. институции, граждански организации, професионалисти в сферата на закрилата на детето, и деца и семейства. По Насоките за сигурна семейна среда са обучени над 200 професионалисти от системата за закрила на детето и доставчици на социални услуги от 7 региона на страната, които бяха подкрепени да се обучат и да използват инструмента в тяхната работа, в рамките на проект „По-защитени деца“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ през периода 2013-2016 г.

 

Насоки за сигурна семейна среда