Сдружение Асоциация Деметра представя три наръчника за младежи и професионалисти:

Наръчник „Старт в живота” – пътеводител за младежи е разпространен между 30 деца и младежи от 4 институции: ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията”, Защитено жилище за хора в риск, Център за настаняване от семеен тип” Ронкали” и Център за настаняване от семеен тип по проект на Община Бургас

„Методика за обучение и провеждане на обучения и доброволчески дейности и инициативи по проблемите на основните човешки права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата” 

Методиката е създадена за обучение на деца и младежи по метода връстници обучават връстници. Съдържа общо 6 разработени теми за: реч на омразата, дискриминация и ксенофобия, доброволчески дейности и инициативи, насилие и дискриминация основано на пола, основни човешки права и методът връстници обучават връстници. Тествана е в 10 училища 5 на територията на град Бургас и 5 на територията на Бургаска област. Бяха обучени общо 60 младежи, които бях подготвени и обучиха свои връстници , общо 300 на брой. Методиката е разпространена в Бургаските училища и се прилага в часовете по час на класа.

Наръчник за професионалисти „ Превенция на сексуална експлоатация над деца” в рамките на проект : „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация”.  Ръководството е за водещи на групи, възпитатели и социални работници, полагащи грижи за деца в риск, настанени в алтернативни социални услуги. Цели да повиши техните професионални умения в посока по-добра подготовка и интеграция на децата в общността и превенция на риска от попадане в сексуална експлоатация.

Основните задачи на наръчниците са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка чрез реализиране на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на всяко дете и улесняване на психологическата интеграция на децата и младежите чрез развитие на умения за живота, менторство и прилагане на позитивни подходи към младежите.