В съответствие с Концепцията за мобилна работа, приложеният модел е система от социално-педагогчески дейности, които се осъществяват в рамките на четирите взаимосвързани форми: работа на терен (включително в младежки клуб), работа с групи, работа с индивидуален случай, работа с местната общност.

Идеята на мобилна работа е да предложи силно адаптивен процес спрямо индивидуалните, групови и общностни нужди в конкретна ситуация. Мобилната работа се провежда по програми за селективна и симптоматична превенция. В зависимост от потребностите и целите на работа се осъществява тематично-специализирана мобилна работа, фокусирана върху определен вид рисково поведение (и други, свързани с него, рискови модели на поведение) и обща мобилна работа, фокусирана върху проблеми, свързани с подобряване на житейската ситуация на младите хора.

Мобилната работа се осъществява от екип, включващ младши и старши мобилни работници, социални работници, психолози, както и специалисти, външни за организацията.

Младшите мобилни работници (или младежка група мобилни работници; 16-22г.) и старшите мобилни работници (първо поколение мобилни работници) са представители на общността в квартала. Двете групи са част от един екип, но имат различни приоритети в работата и различен обхват на целевите групи. Работата на мобилните работници – младши и старши, е подкрепяна от социални работници и психолози, които са част от екипа за мобилна работа. В някои случаи, работата изисква да се търси помощта и на други специалисти – педагози, психотерапевти и др.

Моделът на мобилна работа с деца и млади хора е свързан с прилагането и на други модели и стратегии за мобилна работа в сферата на ранното детско развитие, мобилна игротека, превенция на изоставянето на деца, приемна грижа.

Моделът на работа, както и резултатите от изследване на ефекта на въздействие е описан в монография „Мобилна работа с деца и млади хора от уязвими общности“ (Илиян Ризов, 2016).

www.sauchastie.org

Варна, 9020, ул. „Витко Христов“, срещу №51, „Младежки здравно-социален център“

Илиян Ризов, 0897 900 950, office@sauchastie.org