Сдружение Асоциация Деметра предлага следната методика и ръководства.

„Методика за обучение и провеждане на обучения и доброволчески дейности и инициативи по проблемите на основните човешки права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата” http://demetra-bg.org/metodika-za-obuchenie-i-provejdane-na-obucheniq/

Методиката е създадена за обучение на младежи, тествана е в 10 училища в град Бургас и областта, общо сред 300 деца и младежи.

 

Наръчник „Старт в живота” Пътеводител за младежи

Наръчникът е разпространен между 30 деца и младежи от 4 институции:  ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията”,  Защитено жилище за хора в риск,  Център за настаняване от семеен тип” Ронкали”  и  Център за настаняване от семеен тип по проект на Община Бургас.

 

Наръчник за професионалисти „ Превенция на сексуална експлоатация над деца” в рамките на проект : „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация”. Представлява Ръководство за водещи на групи, възпитатели и социални работници, полагащи грижи за деца в риск, настанени в алтернативни социални услуги, и цели да повиши техните професионални умения в посока по-добра подготовка и интеграция на децата в общността и превенция на риска от попадане в сексуална експлоатация.

 

Основните задачи са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка чрез реализиране на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на всяко дете и улесняване на психологическата интеграция на децата и младежите чрез развитие на умения за живота, менторство и прилагане на позитивни подходи към младежите.

Методиката е създадена за обучение на деца и младежи по метода връстници обучават връстници. Съдържа общо 6 теми разработени теми за: реч на омразата, дискриминация и ксенофобия, доброволчески дейности и инициативи, насилие и дискриминация основано на пола, основни човешки права и метода връстници обучават връстници. Тествана е в 10 училища 5 на територията на град Бургас и 5 на територията на бургаска област. Бяха обучени общо 60 младежи, които бяха подготвени и от своя страна обучиха свои връстници – общо 300 на брой. Методиката е разпространена в бургаските училища и се прилага в часовете по час на класа.

 

Ресуртът може да бъде намерен на официалната страница на организацията