Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие. Наградата работи с над 8 милиона младежи в 144 държави вече повече от 60 години. Програмата е насочена към придобиване и развитие на житейски и професионални умения за всеки млад човек, независимо от неговата раса, религия, физическо състояние или социален статус . Всеки участник има индивдуален план за развитие, който се изгражда на базатат на неговите лични интереси и таланти.

От 2015г. екип от доброволци работи на ежеседмична база по Наградата в работата с младежи от ВУИ (гр. Ракитово) . Броят на участниците от миналата година е увеличен два пъти, както и екипа се разрастна до 10 души. Всеки е в ролята на индивидуален ментор за по 2 от момчетата.
Миналата година имахме 10 участника, 7 от които постигнаха своите цели в 4 направления – Умения, Доброволчество, Физическа активност и Приключенско пътуване и продължават на следващото ниво. Всяко нивот обхваща тази 4 направления, като срокът изпълнение се увеличав (от 6месеца до година и 6 месеца).

Програмата дава устойчиви разултати в посока на промяна на ценностни нагласи, личностно развитие, физическо здраве, отношение към природата. Смятаме, че това е адекватен възпитателен инструмент, особено за младежи в трудни ситауции.

Целта ни е да подготвим младежите от ВУИ за самостоятелен живот след излизането им от институцията. Чрез ежеседмични обучителни срещи от по 7 часа, чрез методите на неформалното образование, работа в група, какти и индивидуална между ментор и участник работим по теми, свъразни с разрешаване на конфликти, превенция на насилие, разбиране и приемане на емоции, чувства, рисове от наркотични вещества и небезопасни сексуални контакти, намиране на работа и др.

Също така, младежите се включват в доброволчески инициативи и спортни дейности, като в края на учебната година организираме приключенско пътуване в планината.

Срещаме много предизвикателства, защото участниците ни от интерната имат необходимост от многостранна помощ и подкрепа на семейно, социално, психологическо, образователно и материално ниво. Мислим, че в казусите на тези деца трябва бъде въвлечено цялото общество.

Активно партнираме с директора и персонала на училището.
Радваме се на подкрепата и на неправителтсвени и бизнес организации, като „Отбора на Надеждата”, Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве, Академия за ненасилствена комуникация, Център за медиация, читалище „Бъдеще сега”, „Мусала Софт”, „Теленор”, „Атос” и др.

За контакти: Ива Кръстанова, Национален координатор, iva.krastanova@intaward-bg.org , 0888 823 920