Център за Обществена Подкрепа /ЦОП/ към КСУДС предоставя социални услуги в общността по направление Превенция на насилието и Подкрепа и консултиране на семейството. Дейностите по съответните направления се осъществяват от екип специалисти включващ психолози – 3 и социални работници – 6.

От 2006г. до момента  е работено индивидуално с над 150 деца жертва на насилие независимо от неговият вид. Насилието, което преобладава, е неглижиране и физическо насилие.

В работата с децата и семействата се прилага индивидуален подход и от това зависи какъв период от време ще продължи предоставянето на социалната услуга. Краткосрочната услуга е 3 месеца, дългосрочната услуга е 6 месеца. В повечето случаи работата на специалистите продължава  и след този период, до постигане на положителна промяна в семейството като система.

Успоредно с индивидуалния подход се провеждат и групови работи по заявка на училища. От  групова работа по превенция на насилието ако е наложително с някои от децата се преминава в индивидуална форма на работа със съгласието на родителят. При установен риск за детето се информира ОЗД.

През 2005г., в 11 общини се разкриват Комплексите за социални услуги за деца и семейства, в чийто обхват е ЦОП и съответния ресурс, предоставящ се по проект „Повишаване благосъстоянието на децата в България”. Работи се в партньорство и в сътрудничество с местни и държавни институции и структури:АСП, ДАЗД, Община Търговище, МБАЛ, Детска педагогическа стая при Областна дирекция на МВР, МКБППМН, училища, НПО и др.

По проблема насилие се работи освен в конкретното направление и по направление Подкрепа и консултиране на семействата. Услугата цели развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата. Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето, родителско отчуждение. Много често зад проблема на детето стои неглижиране от страна на родителите, физическо насилие, породено от невъзможността на родителя да се справи и да подкрепи адекватно детето, психическо насилие, оказвано чрез обиди, подценяване, заплахи, насочени към детето, или скандали, физическо и психическо насилие между родителите. В някои случаи проблемът на детето е в резултат на оказано насилие извън семейната среда /детското заведение, училище или на улицата/. Когато проблемът е извън семейната среда, специалистите при ЦОП провеждат групова работа, обучения и тренинги, насочени към детето и децата в съответния социум с оглед подобряване и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието му.

Работата по превенция на насилието включва:

Първична превенция: програми за информираност на обществото с активното участие на медиите, с цел сенсибилизация към проблема (кръгли маси, конференции, публикации в средствата за масово осведомяване, дипляни).

Вторична превенция: насочена към самите деца, които да бъдат информирани за риска и включва идентификация на рисковите групи, разработване и прилагане на програми за групова работа по правата на детето и превенция на насилието.

Третична превенция: която налага непосредствена интервенция при вече преживяно насилие и превенция на рецидиви (училище за родители: обучение на родители в овладяване на гнева, стимулиране на сензитивността към проблемите на децата и изграждане на взаимоотношения на доверие и респект).

 

http://www.iss-bg.org/

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=13&s1=18&selid=18

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Търговище, кв.”Запад” 3, тел. 0601/6 11 46,

ЦОП: 6 11 44, 6 11 42 ЦНСТ: 6 11 48  E-mail: ksu_tg@abv.bg