Услугите на Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“ са достъпни за всички граждани, пострадали от домашно насилие или дискриминация.
За вас работи екип от седем юристи с опит в защитата на човешките права, двама психолози и един социален работник, специализиращи в защитата на правата на жените и двама филолози, ангажирани с координационната и техническа дейност на фондацията.

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

  • Правна помощ: консултации – всеки работен ден от 14 до 17ч.;
  • Процесуално представителство в съда;
  • Психологическа помощ: психо-социално консултиране – всеки работен ден от 10 до 14ч.;
  • Групови сесии за лица, преживели насилие – по заявка;
  • Работа със семейства и двойки в риск – по заявка;
  • Работа с деца в риск  – по заявка;
  • Програма за работа с извършители на насилие – по заявка;
  • Програма за трудова реализация на пострадали от насилие жени – по заявка;
  • Програма за икономически растеж на жени, пострадали от насилие: курсове по английски език и компютърна грамотност.

Консултативен център: Предоставяне на специализирани и безплатни програми в помощ на жертви на домашно насилие и множествена дискриминация. Те включват: Психо-социално консултиране, Правно консултиране, консултации за търсене на работа, Семейно консултиране, Специална програма за извършители на домашно насилие, Процесуално представителство пред национални и международни съдилища, групови сесии за преживели насилие, програма за работа с деца в риск.

Адрес: гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4 тел: 032/260708 и 0879260101 уебсайт: http://genderalternatives.org/bg/konsultativen-tzentar

 

Ресурсен център за жени: Центърът е място, където уязвимите групи жени да получат достъп до дейности за изграждане на умения и включване в обучения по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), курсове по английски език и предприемачество. Те също така се възползват от правни консултации по социално-икономически права. Чрез тези дейности, ние се стремим да се повиши капацитета им, за да може да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда. Освен това, ресурсния център е безопасна зона, която помага на жените да анализират причините за бедността и насилието, да изразят своите притеснения, както и да изградят самочувствие, за да участват като равни в обществото

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 2, офис 19А, 0894 33 79 48 уебсайт: http://genderalternatives.org/bg/2013-09-12-12-54-23 .