„По- добре да поговорим“

Програмата цели повишаване на уменията на децата да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз между връстници и между дете и възрастен. Да се повиши тяхната компетентност в междуличностните отношения в посока умения за разпознаване на видовете насилие, овладяване на предизвикателното поведение, да правят разлика между „добро“ и „лошо докосване“, като част от сексуалното насилие.

Без шамар“

Програмата е насочена към превенция на телесното наказание от родители към деца на възраст от 0-3 години. Цели и задачи на програмата:

  • осмисляне на мотивите на родители, които използват физическите наказания като възпитателно средство, както и осъзнаване на позицията на детето;
  • Да осмислят чуствата които карат родителя да прилага шамара , като възпитателно средство;
  • Запознаване с други позитивни методи, които да им помагат във възпитанието и грижите за децата;
  • Знания за възрастовите особености и поведения които са „типични за дадената възраст“;
  • Осъществяване на целенасочени наблюдения над грижите за децата им;
  • Развитие на знания и умения у непълнолетните майки за овладяване на негативини чувста и емоции;

Работилница за родители

Груповата програма е предназначена за родители на деца от 0-4 години и цели подпомагане на изпълняване на техните родителски отговорности и обмяна на опит с водещите и с други родители. Цели превенция на неподходящата грижа за най-малките деца и е насочена към развиване на умения за разпознаване на нуждите и потребностите на децата и изграждане на саморефлексия у родителите (във връзка с родителската им роля).

„Кико и ръката“ / Правилото на бельото

„Кико и ръката“ е приказка, която може да се разказва и прочита на детето. Тя въвежда темата за „правилото на бельото“, а именно, че никой не бива да докосва децата по онези части на тялото, които обикновено са покрити от бельо. Приказката разказва за приятелството, доверието и за „доброто“ и „лошото докосване“ , за „добрите“ и „лошите тайни“ и за това колко е важно детето да може да казва „Не!“.

 

Ресурсите се предоставят от

Комплекс за социални услуги за деца и семейства- гр. Видин,

Ул. „Княз Борис I“ № 25 А,

Тел: 094 600 606