Сдружение „Самаряни“ реализира кампания #rozovaflanelka в рамките на своята програма „Детството не бива да боли!„. Тази кампания е част от инициатива, подета от хиляди училища по целия свят, като израз на неприемане на проявите на тормоз в училищата, както и на стереотипите, свързани с пола.

В рамките на програмата, екипът ни е развил значителен опит в организирането на системни срещи с ученици от I до VIII клас по време на кампания #rozovaflanelka. Те са базирани на интерактивния подход и работата в малки групи, като в края на всяка от срещите участниците имат възможност да подготвят и изпратят послания към лице, преживяло насилие. В резултат на провеждането на тези срещи, вниманието на децата значително се изостря по отношение на разпознаването на различните форми на насилие и съответно се насочва към различни алтернативи за справяне в подобни ситуации, като същевременно у тях се провокира проявата на съпричастност.

Кампанията използва активно инструментите на социалните мрежи и така се въвличат много старозагорски ученици от различни училища да се снимат със специално изработена за целта розова дъска, брандирана с логото и слоугъна на кампанията:  “Keep calm and…”, което всеки участник има възможност да довърши по свой индивидуален начин, както и да мотивира много други свои съученици и приятели също да изразят и представят публично своята позиция. Снимките се оформят и публикуват в специална галерия, което предизвиква огромен интерес.

Кампания #rozovaflanelka се осъществява успешно благодарение на  сериозната подкрепа от старана на всички заинтересовани страни – директори, учители, педагогически съветници, родители, ученици и млади хора от общността. Така децата получават необходимата подкрепа в процеса на повишаване степента на компетенциите си и развиване на способностите си за разпознаване на “практиките на тормоз” в някои ежедневни действия и ситуации в училище, в които те могат да попаднат или на които да станат свидетели. Същевременно с това, и самите педагози получават подкрепа в полаганите усилия за изграждането и развиването на умения у децата за проява на адекватни реакции в такива ситуации.

В резултат на всички проведени инициативи, децата и младежите биват провокирани в по-голяма степен да прекрачат някои от наложените стереотипи и предразсъдъци, като например тези към розовия цвят, възприеман като “женски”; да определят личната си позиция по отношение на проявите на тормоз в училище; да изразят мнението си по темата; да проявят отговорно поведение към себе си и другите, бидейки по-толерантни един към друг, разширявайки и развивайки личните си способности за справяне с тормоза в училище и утвърждавайки възможността за справянето с него като група, включително и търсейки адекватното включване от страна на по-възрастните в този процес – учителите, родителите или по-големите ученици.

Ако сте учител, класен ръководител или педагогически съветник, който среща в ежедневната си практика ученици с прояви на агресивно поведение от различни класове във Вашето училище… Ако сте убедени, че превенцията е ключ към предотвратяване на бъдещи конфликтни взаимоотношения, в които се осъществяват действия на тормоз между учениците… Ако търсите друг, различен подход към тях и затова искате да откриете хора с опит в темата “насилие”, които да включите като “нови лица”, говорещи по тази “стара тема” в училище, то Вие можете да ни потърсите за съдействие и да заявите желанието си да се включите заедно с нас в провеждането на кампания#rozovaflanelka.

Иванка Иванова-Попова, iri-popova@samaritans.bg, 0878/570067

Радостина Азманова, radost@samaritans.bg, 0878/394252