ДЦЗП ”Зона заКрила” е пилотна услуга, която осъществява модел на интегриран подход и взаимодействие между институциите „Заедно около детето”. Водеща цел е да се осигури сигурност, безпристрастност, подходи и практики, в които най-добрия интерес на детето е във фокуса на всяка предприета интервенция.

Насочена е към деца, пострадали от всички форми на насилие (в миналото или сега) и техните семейства. Усъвършенства приложението на действащия Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случай  на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

В гр. Шумен услугата се предоставя от м. януари 2016 г.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства разкрит на 05.10. 2005 година. В обхвата са услуги: Център за работа с деца на улицата, Звено Майка и бебе и Център за обществена подкрепа. Към ЦОП функционира и услугата  Център спешен прием – за деца във висок риск от насилие и жертви на насилие.Продължителност на услугата  един месец. Предоставя близка до семейната среда и интензивна подкрепа, кризисна интервенция и психологическо консултиране за деца във висок риск. В КСУДС от 2009 година е разкрито и Специализирано помещение за изслушване на деца – „Синя стая“

Услугите се предоставят в град Шумен, улица „Димитър Благоев“10. Услугите са безплатни и са в обхвата на дейностите в КСУДС и Зона Закрила Шумен.